top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

SGK Genelgesi 12/118 Ek (Emeklilerin Yeniden Çalışmaya Başlaması Hk.)

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Tahsisler Dairesi Başkanlığı)

Sayı : B.13.1.SSK.0.07.00.00.VIII.031

Tarih: 04.07.2002 A n k a r a Konu : Yaşlılık Aylığı Almakta İken Yeniden Çalışmaya Başlayanlar

GENELGE

12/118-EK

Bilindiği üzere, 506 sayılı Kanunun 3279 sayılı Kanunla değişik 63’üncü maddesine göre, yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesine ilişkin yazılı talebi bulunmayanlarla tahsis talebinde bulunup aylık başlangıç tarihinden önce yeniden çalışmaya başlayan ve bu çalışmasını aylık başlangıç tarihinde de sürdürenlerin aylıkları kesilerek, yersiz yapılan ödemelerin geri alınması yoluna gidilmekte, ancak bu gibi sigortalılar tarafından açılan davaların büyük bir çoğunluğu Kurum aleyhine sonuçlanmaktadır.

Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 30/05/2001 tarih ve E.2001/10-441, K.2001/450 sayılı Kararında, 506 sayılı Kanunun 63’üncü maddesi ile alternatifli bir sistem getirildiği, aylık sahibinin hangi sistemi tercih edeceğini kendisinin belirlemesi gerektiği, irade ortaya konmadan aylığın kesilemeyeceği belirtilirken Yargıtay 10’uncu Hukuk Dairesince de onanarak kesinleşen İstanbul 2’nci İş Mahkemesinin 31/10/2001 tarih ve E.2000/1284, K.2001/1146 sayılı Kararında, aylığa hak kazanılmak koşuluyla tahsis talep tarihini izleyen günden itibaren sosyal güvenlik destek primine tabi çalışılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu konuda açılan davaların Kurumumuz aleyhine sonuçlanması, yargılama masrafları ve dava sayısı ile davaların takibinin gerektirdiği zaman ve emek kaybının Kurumu maddi yönden zarara uğrattığı hususları da göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulumuzca alınan 16/11/2001 tarih ve VIII/3241 sayılı, 06/06/2002 tarih ve VIII/1589 sayılı Kararlarda;

• 506 sayılı Kanunun 63’üncü maddesine ilişkin mevcut uygulamanın yargı kararları doğrultusunda değiştirilmesi,

• Önceki uygulamalarımıza göre aylıkları iptal edilen ya da kesilen sigortalıların müracaatları halinde, faizli olarak geri alınan aylık ve sosyal yardım zammı tutarlarının aynen ödenmesi,

• Konuya ilişkin olarak Kurumumuzca açılan alacak davaları ile sigortalılar tarafından Kurumumuz aleyhine açılan davaların müracaata bırakılmasına çalışılması,

uygun görülmüştür.

Buna göre, yaşlılık aylığı almakta iken ya da tahsis talep ile aylık başlangıç tarihleri arasında yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlayan emeklilerimizin işlemleri, aşağıda açıklandığı gibi sürdürülecektir.

A. YENİDEN ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN EMEKLİLER

1- Kurumumuzdan yaşlılık aylığı almakta iken yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanacak olan sigorta türünün (tüm sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primi) belirlenmesinde, bundan böyle örneği ekli “Sigorta Kolu Tercih Bildirimi” kullanılacaktır.

Yasa’da tercih için belirli bir süre öngörülmediğinden, sigortalıların işe alındıkları tarihi izleyen ayın son gününden sonra verilen bildirimler de işleme alınacaktır.

2- Tercihlerini tüm sigorta kollarına tabi tutulma yönünde kullanan sigortalılar hakkında tüm sigorta kolları uygulanacak ve aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilecektir.

3- Tercihlerini sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullanan sigortalılar, sosyal güvenlik destek primine tabi tutularak, aylıklarının ödenmesine devam edilecektir. Ancak, bunlardan işe alındıkları tarihten itibaren prime esas kazançları üzerinden sosyal güvenlik destek primi kesilecektir.

4- Tahsis talep tarihi ile aylık başlangıç tarihi arasında yeniden başladığı çalışmasını, yaşlılık aylığının başlangıç tarihinden (dahil) sonra da sürdüren sigortalıların talepte bulunmaları halinde, tahsis işleminin sonuçlanıp sonuçlanmadığına bakılmaksızın bu Genelge ’de belirtilen usul ve esaslar dahilinde haklarında yeniden çalışmaya başlanan tarihten geçerli olmak üzere sosyal güvenlik destek primi uygulanacaktır.

Örneğin, özel sektör işyerinde çalışmakta iken 20/05/2002 tarihinde işinden ayrılarak aynı tarihte tahsis talebinde bulunan ve 22/05/2002 tarihinde yeniden başladığı çalışmasını aylığın başlayacağı tarihten sonra da sürdüren bir sigortalının sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmayı tercih etmesi halinde, bu sigortalı yeniden çalışmaya başladığı 22/05/2002 tarihinden geçerli olmak üzere sosyal güvenlik destek primine tabi tutulacak, 22/05/2002 ile 01/06/2002 tarihleri arasındaki prime esas kazanç ve gün sayısı dikkate alınmaksızın aylığı 01/06/2002 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacaktır.

5- Tercihleri olmaksızın işverenlerince tüm sigorta kollarına tabi tutulduğu ya da sigortasız çalıştırıldığı tespit edilen sigortalılardan Kurumca yapılacak örneği ekli yazılı ihtara rağmen herhangi bir tercihte bulunmayanların aylıkları durdurulacaktır.

Söz konusu uyarı yazısı iadeli-taahhütlü posta yoluyla gönderilecektir. Yazının ilgiliye teslim edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde bir tercihte bulunmayanların PTT’den alınan iadeli-taahhütlü kartlarının sigortalıların sicil/tahsis iz dosyalarında muhafaza edilmesi sağlanacak, ayrıca tebligat yazısı ile PTT alındısının fotokopileri aylıkları durdurulmak üzere Tahsisler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

6- 506 sayılı Kanuna göre malullük aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri ile 2925 sayılı Kanuna göre aylık (malullük, yaşlılık) veya sürekli iş göremezlik geliri almakta iken 506 sayılı Kanuna tabi olarak sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlardan sosyal güvenlik destek primi kesilmesine imkan bulunmadığından, bunlar hakkında tüm sigorta kolları uygulanacaktır. Bu şekilde tüm sigorta kollarına tabi tutulanlardan 506 sayılı Kanuna göre malullük aylığı ile 2925 sayılı Kanuna göre malullük veya yaşlılık aylığı alanların aylıklarının kesilmesi için gerekli belgeler (işe giriş bildirgesi, prim tahakkuk cetveli vd.) geciktirilmeksizin Tahsisler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

B. STATÜ DEĞİŞİKLİKLERİ

1- Yaşlılık aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başlamaları nedeniyle çalıştıkları süre içerisinde haklarında;

a) Tüm sigorta kolları uygulananlar, kesilen aylığın yeniden bağlanmasını,

b) Sosyal güvenlik destek primi uygulananlar, bağlanan aylığın kesilmesini, isteyebileceklerinden, bu gibi statü değişikliklerinde sigortalılar, Sigorta Kolu Tercih Bildiriminde durumlarına uygun (c) ve (d) seçeneklerinden birini işaretleyerek tercihlerini Kuruma bildireceklerdir. Bu bildirimlere göre yapılacak statü değişikliklerinde, işten ayrılmış olma şartı aranmayacak, Sigorta Kolu

Tercih Bildiriminin Kuruma verilmesi yeterli sayılacaktır. Statü değiştirmeksizin aynı işverene ait bir başka işyerine nakledilenlerden Sigorta Kolu Tercih Bildirimi istenmeyecektir.

2- Yaşlılık aylığı almakta iken talepleri üzerine tüm sigorta kollarına tabi tutulanlardan, kesilmiş bulunan aylığın yeniden ödenmesi için (c) seçeneği işaretlenmiş Sigorta Kolu Tercih Bildirimini Kuruma verenlere, bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen aybaşından itibaren aşağıdaki 4’üncü maddeye göre hesaplanan aylığı ödenecek, tahsis talep tarihinden (bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten) itibaren tüm sigorta kollarına prim ödeme haline son verilerek, bunlardan aynı tarih itibariyle sosyal güvenlik destek primi kesilmesi sağlanacaktır.

3- Sosyal güvenlik destek primine devam etmekte iken (d) seçeneğini işaretleyenler hakkında bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarih itibariyle tüm sigorta kolları uygulanarak, aylıkları aynı tarih itibariyle kesilecektir.

4- Yeniden sigortalı bir işe başlayan ve tercihleri nedeniyle haklarında tüm sigorta kolları uygulanan emeklilerimizden, çalıştığı işten ayrılarak yaşlılık aylığı ödenmesi için yazılı talepte bulunanlar için, son çalışmalar da dikkate alınarak talep tarihine göre tekrar aylık hesaplanacak ve hesaplanan bu aylık önceden bağlanan aylıktan fazla ise yeni aylık üzerinden ödeme yapılacaktır. Yeniden hesaplanan aylığın eski aylıktan az olması halinde ise eski aylık esas alınacak, ancak aylık kesildikten sonra sigortalı olarak geçen prim ödeme gün sayıları aylık bağlama oranının tespitinde göz önünde bulundurulacaktır. Buna göre, çalışmalarının bir bölümü 2000 yılından önce, bir bölümü 2000 (dahil) yılından sonra geçmiş olanların sonraki çalışmaları da dikkate alınarak, ödemeye esas aylığın tutarı aşağıdaki işlem aşamalarına göre belirlenecektir:

a) Son talep tarihindeki tüm çalışmalar dikkate alınarak ilk defa yaşlılık aylığı talebinde bulunuluyormuş gibi, tahsis talep tarihi itibariyle 506 sayılı Kanunun geçici 82’inci maddesinin öngördüğü sisteme göre yeni bir aylık hesaplanır.

b) Kesilmiş bulunan yaşlılık aylığı, aylık TÜFE oranlarında artırılarak yeni aylığın başlangıç tarihine taşınır.

c) Eski ve yeni aylık mukayese edilir, yeni aylık yüksek ise bu aylık üzerinden ödeme yapılır ve bilgisayar kayıtları buna göre güncellenir.

d) Eski aylık, yeni aylıktan yüksek veya yeni aylığa eşit ise eski aylık esas alınır. Ancak, aylık kesildikten sonra geçen gün sayıları ile varsa ilk talebine göre eski ve yeni aylıkların hesabına esas oranların belirlenmesinde, artan gün sayıları toplanarak, her 240 gün için ABO1 (eski tam aylık bağlama oranı) % 1 artırılır. Her 360 gün için ise toplam prim ödeme gün sayısına göre ABO2 (yeni tam aylık bağlama oranı) % 1,5 veya % 2 artırılır.

C. İPTAL EDİLEN YA DA KESİLEN AYLIKLAR

1- Önceki uygulamalarımız doğrultusunda yaşlılık aylıkları iptal edilen ya da kesilen sigortalıların müracaatları halinde, geri alınan aylık ve sosyal yardım zammı tutarları ilgililere ödeneceğinden, bu konudaki taleplerin bekletilmeksizin Tahsisler Dairesi Başkanlığına intikali sağlanacaktır.

2- Aylıkları kesilen sigortalılardan faizli olarak geri alınan aylık ve sosyal yardım zamlarının ilgililere ödenmesini müteakip, Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nın talimatına göre söz konusu çalışmalara ait tüm sigorta kolları uygulaması sosyal güvenlik destek primine dönüştürülecektir. Bu düzeltmeye ilişkin prim belgelerinin alınması ile primlerin mahsup işlemleri cari usullere göre sonuçlandırılacaktır. Ancak, önceki uygulamamız doğrultusunda aylıkları iptal edilen yada kesilen sigortalılardan 506 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinin son fıkrasında öngörülen statü değişikliğine ilişkin hakkını kullanmadan çalışmalarını aralıksız olarak tüm sigorta kollarına tabi olarak sürdürenler bu uygulamadan yararlandırılmayacaktır.

3- Tercihin sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullanılmadığı ya da aylık başlangıç tarihinden önce işinden ayrılmadığı için iptal edilen aylıklara ilişkin olmak üzere Kurumumuzca açılan alacak davaları ile sigortalılar tarafından Kurumumuz aleyhine açılan davaların müracaata bırakılmasına çalışılacaktır.

D. DİĞER İŞLEMLER

1- Sigorta kolu tercih bildirimleri, aylığın hangi sigorta il/sigorta müdürlüğünce bağlandığına bakılmaksızın sigortalıların yeniden çalışmaya başladıkları işyerlerinin bağlı bulunduğu sigorta il/sigorta müdürlüğünce üç nüsha olarak alınacaktır. Alındığı tarih ve genel evrak numarası işlenen bildirimin bir nüshası, sigortalının tercihi doğrultusunda işlem yapılmak üzere işverene iade edilecek, bir nüshası ilgili sigorta il/sigorta müdürlüğündeki işveren dosyasına konulacaktır. Diğer nüshası da gereği yapılmak üzere Tahsisler Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

Ancak, bildirimin (b) seçeneğini tercih eden sigortalılar hakkında Tahsisler Dairesi Başkanlığı’nca yapılacak bir işlem bulunmadığından, bu bildirimler adı geçen Başkanlığa intikal ettirilmeyerek, sigorta il/sigorta müdürlüklerindeki sigorta sicil/tahsis iz dosyalarında muhafaza edilecektir.

Yasada tercihin Kuruma bildirilmesinde bir şekil şartı öngörülmediğinden, sigortalıların tercihlerini belirten dilekçeler de kabul edilecektir. Ancak, dilekçeler işveren onayından geçmeden doğrudan Kurumumuza intikal ettirilmişse, gerekli işlem yapılmak üzere sigortalının tercihi işverene bildirilecektir.

2- Bu Genelge ile getirilen uygulama değişikliğinin sağlam temele oturtulması; sigortalı, işveren, sigorta il/sigorta müdürlüğü ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı arasında sağlıklı bir işbirliğinin oluşturulmasına bağlıdır. Bu işbirliğini sağlamada en büyük görev, şüphesiz bu konudaki koordinasyonu sağlayacak olan sigorta il/sigorta müdürlüklerimize düşmektedir. Bu amaçla;

a) Sigorta Kolu Tercih Bildiriminin açıklamalı bir örneği, sigorta il/sigorta müdürlüklerinde görülebilecek yerlere asılarak sigortalılar ve işverenler bu konuda bilgilendirilecektir. Ayrıca, Temmuz/2002 ayı içinde Aylık Sosyal Güvenlik Destek Primi Bordrolarını Kuruma veren işverenlere de, bu bildirimin birer örneği verilerek, konuya ilişkin başvurularda bundan böyle söz konusu bildirimin kullanılması yönünde gerekli uyarıda bulunulacaktır.

b) Aylık sosyal güvenlik destek primi bordroları her ay düzenli olarak incelenecek, özellikle o ay içinde çalışmaya başlayanların sigortalı işe giriş bildirgelerinin ve sigorta kolu tercih bildirimlerinin Kuruma verilip verilmediği araştırılacak, işverenlerce uygulanan sigorta türünün, sigortalının tercihine uygunluğu izlenecek, farklı uygulamaların tespiti halinde işverenlerin ve sigortalıların zamanında uyarılması sağlanarak telafisi imkansız durumlara yol açılmayacaktır.

c) (a), (c) ve (d) seçeneği işaretlenmiş bildirimlerin birer örneği bekletilmeden gereği yapılmak üzere bir yazı ekinde Tahsisler Dairesi Başkanlığına gönderilecek, yeniden aylık bağlanacak olan sigortalılarla ilgili olmak üzere söz konusu yazıya tahsis işlemi için gerekli olan belgeler (son çalışmalarına ait işe giriş bildirgesi ve prim tahakkuk cetveli, beyan ve taahhüt belgesi, resim vd.) eklenerek gereksiz yazışmalara meydan verilmeyecektir. Ayrıca, aylığın kesilmesi gereken hallerde sigortalının işe giriş tarihinin belirtilmesinde gerekli özen gösterilecektir.

3- 26/02/2000 tarihinden geçerli olmak üzere Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 20’nci maddesinde yapılan düzenleme ile sosyal güvenlik destek primine tabi tutulan sigortalılar için İşe Giriş Bildirgesi verilmeyeceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldığından, bu gibi sigortalılar için alınacak olan işe giriş bildirgelerine ait tescil işlemleri cari usullere göre sonuçlandırılacak, süresinde Kuruma verilmeyen işe giriş bildirgeleri için idari para cezası uygulanacaktır.

506 sayılı Kanunun 63’üncü maddesine göre çalışmalarını sürdürürken Sigorta Kolu Tercih Bildirim belgesiyle aynı işyerinde statü değiştiren (tüm sigorta kollarına devam etmekte iken sosyal güvenlik destek primine, sosyal güvenlik destek primine devam etmekte iken tüm sigorta kollarına geçen) sigortalılar için işverenlerinden İşe Giriş Bildirgesi istenmeyecektir.

506 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (II-C) bendi gereğince, sosyal güvenlik destek primi kesilmesi zorunluluk esasına dayandığından, diğer sosyal güvenlik kurumlarından malûllük veya yaşlılık aylığı almakta iken anılan Kanuna tabi sigortalı olarak sosyal güvenlik destek primine tabi tutulanlardan Sigorta Kolu Tercih Bildirimi istenmeyecektir.

4- Sosyal güvenlik destek primi ödenerek geçen süreler sigortalılık süresinden sayılmayacağı gibi, bu süreler hizmet birleştirmelerinde nazara alınmayacak veya bu süreler için toptan ödeme yapılmayacaktır.

5- a) 27/05/1986 tarih, 3529 sayılı Genelgenin (B) Bölümü ile eki Örnek-1, 2 ve 3 dilekçeler,

b) 01/12/1993 tarih ve V/870354 sayılı Genel Yazının (E) Bölümü,

c) 30/01/1995 tarih, 12-61. Ek Genelge,

d) 19/01/2000 tarih ve V/27837 sayılı Genel Yazının (A) Bölümünün 1, 2, 3 ve 4’üncü maddeleri , yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesini ve gereğince işlem yapılmasını rica ederiz.

Nazmi GÜLEYÜPOĞLU İsmail Şeref SÜMER

Genel Müdür Kurum Başkanı V.

EKLER :

EK-1 Yazı Örneği. EK-2 Sigortalı Tercih Bildirimi.

AÇIKLAMALAR

1- Bu belge, Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan yaşlılık aylığı almakta iken (tahsis numarası 2, 42, F2 ve Y2 ile başlayanlar) ya da yaşlılık aylığı talebinde bulunup henüz işlemleri devam etmekte iken 506 sayılı Kanuna göre yeniden sigortalı bir işte çalışmaya başlayanlar hakkında uygulanacak olan sigorta türünün (tüm sigorta kolları veya sosyal güvenlik destek primi) belirlenmesi amacıyla kullanılır (506 SK. M: 63).

2- Tercihlerini sosyal güvenlik destek primi ödeme yönünde kullananlar bu sigorta tabi tutularak, aylıkların ödenmesine devam olunur. Tercihlerini tüm sigorta kollarına tabi tutulma yönünde kullanan sigortalılar hakkında ise tüm sigorta kolları uygulanarak, aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.

3- Tercihleri olmaksızın işverenlerince tüm sigorta kollarına tabi tutulduğu yada sigortasız çalıştırıldıkları tespit edilenlere Kurumca yapılacak yazılı ihtara rağmen, herhangi bir tercihte bulunmayanların aylık ödemeleri durdurulur.

4- Yaşlılık aylığı bağlama işlemleri devam etmekte ya da yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı bir işte çalışmaya başlayanların hangi tarihte hangi statüye tabi olacakları, bu belgenin (5) numaralı alanındaki (a) ve (b) seçeneklerinden tercihlerine uygun olanının önündeki kutunun (X) ile işaretlenmesi ve bu şekilde işaretlenen seçenekteki tarih hanesine yeniden çalışmaya başlanılan tarihin yazılması ile belirlenir. Tercihin yazılan tarih itibariyle değiştirilmesine imkan bulunmadığından doğru tercihin işaretlenmesinde gerekli özen gösterilmelidir.

5- Çalıştıkları süre içerisinde ödenmekte olan aylığın kesilmesini veya kesilmiş bulunan aylığın yeniden bağlanmasını talep ederek statülerini değiştirmek isteyenler (c) ve (d) seçeneklerinden tercihlerine uygun olanını işaretleyerek yeniden Kuruma başvurabilirler. Bunlardan (c) seçeneğini işaretleyenlere bu bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihi izleyen aybaşından yeniden aylık bağlanacağından, bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarih itibariyle sosyal güvenlik destek primine tabi tutulurlar. (d) seçeneğini tercih edenlerin aylıkları ise bu bildirimin Kurum kayıtlarına geçtiği tarih itibariyle kesileceğinden haklarında aynı tarih itibariyle tüm sigorta kolları uygulanır.

6- Bu belge, üç nüsha olarak düzenlenir. İlk iki nüshası Kurumca alınır. Alındığı tarih ve gelen evrak numarası işlenen son nüshası ise sigortalının sigorta kolu tercihi doğrultusunda işlem yapılmasını sağlamak üzere işverene iade edilir.

7- Eksik ve gerçeğe aykırı bilgi içeren belgelerle sigortalının imzasını ve işveren onayını taşımayan belgeler işleme alınmaz.

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ……………. SİGORTA İL/SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : B.13.2.SSK.

Konu : Yeniden Çalışmaya Başlamanız.

Sayın …………………………….

……………………………. ……………………………. …………………………….

İADELİ-TAAHHÜTLÜ

506 sayılı Kanunun 63’üncü maddesine göre, yeniden sigortalı olarak çalışmaya başlayan emeklilerden tüm sigorta kollarına tabi olmak isteyenlerin yaşlılık aylıkları kesilmekte, sosyal güvenlik destek primi ödemek isteyenlerin yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilmektedir. Aşağıda belirtilen işyerinde yeniden sigortalı çalışmaya başladığınız halde hakkınızda uygulanacak olan sigorta türü hususunda yazılı bir tercihinizin bulunmadığı belirlenmiştir.

Buna göre örneği ilişikte gönderilen Sigorta Kolu Tercih Bildiriminin tercihinize uygun (a) ve (b) seçeneklerinden birinin (X) ile işaretlenerek üç nüsha olarak düzenlenmesini ve işyerinize onaylatılmasını müteakip, yazımızın size ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde Müdürlüğümüze iade edilmesi gerekmektedir.

Söz konusu bildirimin 15 gün içinde Kurumumuza ulaştırılmaması halinde aylıklarınızın ödenmesi durdurulacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Şef Müdür Yrd.

BİLGİ İÇİN :

(İşyeri Unvanı ve Adresi)

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page