top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu – 197 Sayılı Kanun

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu – 197 Sayılı Kanun

23 Şubat 1963 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 11342

Kanun No: 197

Kabul Tarihi: 18 Şubat 1963

BİRİNCİ BÖLÜM

Mevzu, Tarifler, Mükellef ve İstisnalar

Verginin mevzuu:

Madde 1- (Değişik: 26/11/1980-2348/1 md.)

Bu Kanunun 5 ve 6 ıncı maddelerinde yazılı tarifelerde yer alan;

a) Karayolları Trafik Kanununa göre trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları,

b) Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterler,

c) (Mülga: 6/5/2009-5897/2 md.)

Motorlu Taşıtlar Vergisine tabidir.

Tanımlar(2)(3)

Madde 2- (Değişik: 25/12/2003-5035/21 md.)

Bu Kanunda kullanılan terimlerin taşıdığı anlamlar aşağıda gösterilmiştir:

1- Motorlu taşıt: Karada, havada (…)(3) insan, hayvan ve eşya taşımaya yarayan ve makine kuvvetiyle hareket eden taşıtlardır.

——————————

(1) 26/11/1980 tarihli ve 2348 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle Kanunun adı “Motorlu Kara Taşıtlar Vergisi Kanunu” iken “Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu” olarak değiştirilmiş ve değişiklik metne işlenmiştir.

(2) Bu madde başlığı “Tarifler:” iken, 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) 6/5/2009 tarihli ve 5897 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle; bu bentte yer alan “, deniz, göl ve nehirlerde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

2- Otomobil: Yapısı itibarıyla, sürücüsü dahil en çok sekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır.

3- Motosiklet: İki veya üç tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlardır. Bunlardan karoserisi yük taşıyabilecek şekilde sandıklı veya özel biçimde yapılmış olan ve yolcu taşımalarında kullanılmayan üç tekerlekli motosikletlere yük motosikleti (triportör) denir.

4- Minibüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil dokuz ile onyedi oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. (1)

5- Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil en az onsekiz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu araçtır. Troleybüsler de bu sınıfa dahildir. (1)

6- Kaptıkaçtı: Şoföründen başka, oturmaları şartıyla en çok yedi yolcu alabilen, insan taşımak için imal edilmiş olan ve bu maksatla kullanılan, yerle temas halinde dört tekerleği bulunan, şekil ve yapılışı itibarıyla otomobilden farklı olan motorlu taşıtlardır (Carry-all, Travel-all, Jeep-station ve benzerleri bu sınıfa dahildir.).

7- Arazi taşıtı: Karayollarında yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla beraber bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilen motorlu araçtır.

8- Panel van: Azami toplam ağırlığı 3500 kilogramı geçmeyen, kapalı kasalı (yandan camlı olanlar dahil), sürücü kısmından başka tek veya daha fazla sıralı oturma yeri bulunan, insan ve yük taşımak için imal edilmiş olan taşıtlardır.

9- Motorlu karavan (kamp taşıtı): Yük taşımasında kullanılmayan, iç tasarımı tatil yapmaya uygun teçhizatlarla donatılmış, hizmet edebileceği kadar yolcu taşıyabilen motorlu taşıttır.

10- Kamyonet: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

11- Kamyon: İzin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş motorlu araçtır.

12- Çekici: Römork ve yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araçtır.

13- (Mülga: 6/5/2009-5897/3 md.)

14- (Mülga: 6/5/2009-5897/3 md.)

15- Motor silindir hacmi: Taşıtların motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit olunarak teknik belgelerinde gösterilen ve ilgili mevzuatları gereğince cm³ cinsinden ifade olunan motor hacmidir.

16- Azami toplam ağırlık: Taşıtların karayollarında güvenle ve yapıya zarar vermeden geçebilmeleri için saptanan toplam ağırlıktır.

17- Azami kalkış ağırlığı: Bir uçak veya helikopterin; azami yakıt, yük, yolcu ve teçhizatı dahil kalkışı için özel teknik emirlerinde izin verilen ve yazılı olan kilogram cinsinden ağırlığıdır.

18- Yaş: Motorlu taşıtlarda model yılına göre geçen süredir. Bu süre takvim yılı itibarıyla tespit edilir.

——————————

(1) 21/3/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle, (4) numaralı bentte yer alan “onbeş” ibaresi “onyedi” şeklinde, (5) numaralı bentte yer alan “onaltı” ibaresi “onsekiz” şeklinde değiştirilmiş ve aynı Kanunun 93 üncü maddesiyle bu değişikliklerin 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girmesi hüküm altına alınmıştır.
4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page