top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesi

24 Nisan 2009 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 27209

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bakanlıkça teşvik edilecek kültür yatırım ve girişimlerinin belgelendirilmesine ilişkin ilke ve esasları belirlemek, asgari nitelikleri tespit etmek, kültür yatırım ve girişimlerini geliştirmek ve kalitesini yükseltmektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik kültür yatırım veya girişimlerinin belgelendirilmesine ilişkin ilke ve esaslar ile bunların nitelik, denetim ve işletilmesi ile ilgili esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığını,

b) Bakan: Kültür ve Turizm Bakanını,

c) (Ek:RG-16/10/2018-30567)(1) Bakan Yardımcısı: Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısını,

ç) Kanun: 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununu,

d) Kültür yatırımı: Kanunda tanımlanan yatırımları,

e) Kültür girişimi: Kanunda tanımlanan işletmeleri,

f) Kültür tesisi: Kanunda tanımlanan ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen kültür yatırımı veya girişimi kapsamındaki faaliyetlerin gerçekleştirildiği Bakanlıkça belgelendirilmiş olan, yapı ve mekanlar ile bunların tamamlayıcı unsurlarını ve eklentilerini,

g) Kültür belgesi: Kanunda tanımlanan ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen türler için düzenlenen kültür yatırımı belgesini, kültür girişimi belgesini ve kısmi kültür girişimi belgesini,

ğ) Kültür yatırımı belgesi: Kanunda tanımlanan ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen yatırımlara Bakanlıkça yatırım aşamasında verilen belgeyi,

h) Kültür girişimi belgesi: Kanunda tanımlanan ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen işletmelere Bakanlıkça işletme aşamasında verilen belgeyi,

ı) Kısmi kültür girişimi belgesi: Kanunda tanımlanan ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen faaliyeti gösteren, türünün gerektirdiği zorunlu üniteleri yapılmış tesis için, yapılacak olan diğer üniteleri yatırım kapsamında tutularak Bakanlıkça verilen belgeyi,

i) Kültür yatırımcısı: Kanunda tanımlanan ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen yatırımları yapan tüzel kişiyi,

j) Kültür girişimcisi: Kanunda tanımlanan ve nitelikleri bu Yönetmelikte belirtilen alanlarda ticari işletmecilik faaliyeti gösteren tüzel kişiyi,


k) Değerlendirme form uygulaması: Kültür girişimi belgeli tesislerin; asgari nitelikler, kapasite, fiziki özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin değerlendirme heyetince değerlendirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kültür yatırımı belgesi talebi

MADDE 5 – (1) Kültür yatırımı belgesi talebi, aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci ya da Bakanlık tarafından onaylanmış örnekleri ile Bakanlığa yapılır:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Yatırımın yeri, türü, kapasitesi, ada-pafta-parsel bilgileri, adresi ile başvuru sahibinin ve mal sahibinin açık adresi, telefon numarası ve diğer irtibat bilgileri gibi bilgileri içeren yatırımcı tarafından düzenlenen rapor ile bilgileri açıklamaya yardımcı olan mimari fikir projesi,

c) Tahsisli taşınmazlarda, ilgili kurumun tahsis yazısı,

ç) Kültür, tabiat, çevre, tarihi özellikleri nedenleriyle tescilli yapıda ya da taşınmazda yer alan yatırımlarda ilgili kurumun düzenlediği açıklayıcı yazı,

d) Şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile (Değişik ibare:RG-7/4/2021-31447)şirkete ait sicil tasdiknamesi, isim tescili yapılmış ise tesciline ilişkin belge; talep, vakıf veya dernek adına yapılması halinde vakıf senedi veya dernek tüzüğü ile imza sirküleri.

Kültür girişimi belgesi talebi

MADDE 6 – (1) Kültür girişimi belgesi talebi, belgeli yatırımın tamamlanıp işletmeye hazır hale getirilmesi durumunda, belge sahibi tarafından aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci ya da Bakanlık tarafından onaylanmış örneği ile birlikte yazılı olarak Bakanlığa yapılır:

a) Başvuru dilekçesi,

b) (Değişik:RG-27/3/2012-28246) İlgili kurum tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatı, kurum açma izni veya eğitim kurumunun kuruluş kanununun yayımlandığı Resmî Gazete’nin tarih ve sayısı.

Doğrudan kültür girişimi belgesi talebi

MADDE 7 – (1) Yatırım belgesi almadan doğrudan girişim belgesi taleplerinde; 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen belgelerle birlikte yazılı olarak Bakanlığa başvurulur.

Kültür belgesi başvurularının değerlendirilmesi, belge ve plaket

MADDE 8 – (1) Belge verilmesi, bir belgenin diğer bir belgeye çevrilmesi, kapsamının değiştirilmesi, belge devri, süre uzatımı gibi konulara ilişkin talepler Bakanlıkça değerlendirilir.

(2) Yatırım belgelerine ilişkin değerlendirme evrak üzerinden, beyan esas alınarak yapılır. Girişim belgesi başvurusu uygun görülen tesislerden ise başvuru evrakı da dikkate alınarak yerinde yapılacak tespitlerde Yönetmelik koşullarını taşıdığı belirlenenlere girişim belgesi düzenlenir. Yapılan denetimlerde veya başvuru incelemelerinde, tesiste veya belgelerde tamamlanabilir eksiklikler bulunması halinde, tamamlanması için Bakanlıkça süre verilebilir.

(3) İşletme döneminde yapılacak denetimlerde; Yönetmelikte belirlenen nitelikleri ve değerlendirme formu çalışmalarında asgari puanlarını koruduğu belirlenen girişimlerin belgesi devam eder. Değerlendirme formu uygulaması Bakanlık kontrolörlerinden oluşan 2 kişilik komisyon tarafından yapılır.

(4) Bakanlıkça yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülen başvurular belgelendirme ile sonuçlandırılır. Bakanlık bu Yönetmelikte belirlenen metrik limitlerin % 10 eksiğine kadar olan yatırım ve girişimleri belgelendirmeye yetkilidir. Yönetmelik esaslarına uygun görülmeyen başvurular reddedilir ve durum başvuru sahibine gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir.

(5) Bakanlık, başvuruların değerlendirilmesinde, tereddüt edilen konularda ilgili sivil toplum örgütlerinin önereceği uzmanlardan veya üniversitelerden görüş alabilir.

(6) Başvurular, Bakanlıkça istenilecek bilgi ve belgelerin tamamlanmasından itibaren en geç altmış gün içerisinde sonuçlandırılır.

(7) Belgeli yatırım ve girişimler, Bakanlıkça verilen plaketi, tesisin girişinin dışında ve görünür şekilde bulundurmakla yükümlüdürler. Belge ve plaketlerde yer alacak hususlar Bakanlıkça belirlenir.

Belge devri işlemleri

MADDE 9 – (1) Kültür yatırımı ve girişimi belgelerinin başka tüzel kişilere devri mümkündür. Tahsisli yatırım ve girişimlere ilişkin belgelerin başka tüzel kişilere devrinde ise, tahsis koşulları geçerlidir.

(2) Belge devri taleplerinde veya tespitleri durumunda aşağıda belirtilen belgelerin aslı veya aslını vermeye yetkili merci ya da Bakanlık tarafından onaylanmış suretleri ile yazılı olarak Bakanlığa başvurulur:

a) İşyeri açma ve çalışma ruhsatı,

b) Şirket tesciline ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile (Değişik ibare:RG-7/4/2021-31447)şirkete ait sicil tasdiknamesi, isim tescili yapılmış ise tesciline ilişkin belge, vakıf veya dernek adına yapılmış ise vakıf senedi veya dernek tüzüğü ile imza sirküleri,

c) Tahsisli taşınmazlarda ilgili kurumun uygun görüş yazısı,

(3) Tahsisli yatırım ve girişimlerin tahsis koşulları saklı kalmak kaydıyla; belge devri talebinde ve tespitinde, tesise ilişkin Bakanlıkça yürütülen idari işlemler, bu talebin değerlendirilmesini engellemez.

(4) Belge sahibinin değişmesi tesisin cezai sicilini ortadan kaldırmaz.

Değerlendirme komisyonunun oluşumu

MADDE 10 – (Değişik:RG-16/10/2018-30567)

(1) Değerlendirme Komisyonu; Bakan Yardımcısı başkanlığında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü, I. Hukuk Müşaviri, Kontrolörler Kurulu Başkanı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ilgili genel müdür yardımcısı ile ilgili daire başkanından oluşur. Gerek görülmesi halinde ilgili genel müdürler, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve sektör temsilcisi Komisyona üye olarak katılır. Sektör temsilcisi, konuyla ilgili temayüz etmiş tercihen sivil toplum kuruluşları üyeleri arasından Bakanlıkça seçilir. Bakan Yardımcısının katılmadığı durumlarda Komisyona, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü başkanlık eder. Komisyon, kararlarını salt çoğunlukla alır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Komisyon kararları Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

Değerlendirme komisyonunun görev ve yetkileri

MADDE 11 – (1) Değerlendirme Komisyonunun görev ve yetkileri:

a) Tüm başvurulara ilişkin belge düzenlenip düzenlenmeyeceğini belirlemek,

b) Bu Yönetmeliğin 24 üncü ve 25 inci maddelerinde belirtilen özel tesis ve somut olmayan kültürel miras araştırmalarının, Bakanlıkça desteklenmesinin uygun olup olmadığını değerlendirmek, uygun bulunanlarına yatırım belgesi veya girişim belgesi veya kısmi girişim belgesi vermek, bu tür kapsamındaki yatırım veya girişimlerin kapasite veya tür değişikliklerine ilişkin karar almak,

c) Denetimlerdeki ve uygulamalardaki görüş farklılıkları konusunda karar vermek,

ç) Bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili konularda prensip kararı almak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kültür Tesislerinin Genel Nitelikleri

Yerleşim özellikleri

MADDE 12 – (1) Tesisler; yapı olarak yöre ve çevre ile uyumlu, Yönetmelikte öngörülen fonksiyonlara ve ölçütlere uygun, nitelikli malzeme ile tefriş ve dekore edilerek donatılmış ve aydınlatılmış mekanlardır.

(2) Yapının tamamı belge kapsamında değil ise kapsam dışındaki kısımların kullanıcıları rahatsız etmeyecek şekilde, belgeli kısımlardan tümüyle ayrımı sağlanır. Belge kapsamındaki kısmın ayrı bir girişi olması gereklidir.

(3) Bir tesis bünyesinde; bu Yönetmelikte asgari nitelikleri belirlenmiş olan diğer tesis türlerinin bulunması halinde, bu türlerin bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak düzenlenmesi gerekir. Bu Yönetmelikte belirtilen türler ayrı ayrı belgelendirilebileceği gibi aynı belge altında birden fazla tür de bulunabilir.

(4) Bahçesi ve açık alanı olan tesislerde, bahçeler ve açık alanlar özenle ve çevrenin doğal yapısıyla uyumlu olarak düzenlenir, yeterince aydınlatılır ve sürekli bakımları sağlanır.

(5) Tesislerde ısıtma ve soğutma tesisatı, yeterli doğal veya mekanik havalandırma tesisatı bulunur.

(6) (Değişik:RG-14/6/2020-31155) Tesislerde, devamlı ve yeterli basınçta su bulunur. Şehir şebekesi haricinde temin edilen sular için otomatik klorlama ve arıtma tesisatı yapılır.

(7) Dış ve çevre aydınlatmaları, müşterileri rahatsız etmeyecek ve doğal yaşamın etkilenmesini önleyecek şekilde düzenlenir.

(8) Belgeli tesisler içerisinde, tesisin ana kullanım amacının önüne geçmemek üzere kullanıcılara hizmet veren yeme-içme tesisleri ile tesiste yürütülen faaliyetlerle ilişkili satışın yapılabileceği satış birimleri, spor, eğlence, dinlenme imkanı veren işletmeler bulunabilir.

(9) (Mülga:RG-14/6/2020-31155)

(10) Açık alanı olan tesislerde, çeşitli kültürel ve sosyal aktivitelere hizmet verecek alan düzenlemeleri yapılır. Engellilerin bu genel kullanım alanlarına ulaşımını sağlayacak gerekli düzenlemeler yapılır.

Personel nitelikleri

MADDE 13 – (1) Girişimin niteliği, özelliği veya kullanım yoğunluğuna bağlı olarak yeterli sayıda eğitimli personel istihdam edilir. Belge sahibi, tesislerde görevli personelin hizmet standardını yükseltmek amacıyla gerekli olan eğitimi sağlamakla yükümlüdür.

(2) (Mülga:RG-14/6/2020-31155)

Tanıtım ve bilgilendirme

MADDE 14 – (Değişik:RG-14/6/2020-31155)

(1) Belgeli yatırımların veya girişimlerin tanıtımı, Bakanlıktan alınan belgeye uygun olarak yapılır. Yanıltıcı nitelikte tanıtımlarda bulunulamaz. Belgeli tesisler Bakanlıkça istenilen her türlü bilgiyi ve evrakı zamanında ibraz etmekle yükümlüdür. Tesislerde kullanıcıların rahatlıkla görebileceği bir yerde şikayetlerini ulaştırabilecekleri Bakanlık adres, telefon numaraları ile elektronik posta adresi belirtilir.

Sağlık, temizlik ve çevre korunmasına yönelik önlemler

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik esaslarına göre belgelendirilecek kültür yatırımı ve girişimlerinin; ülkenin kültür ve sanat hayatına olumlu katkılarının yanı sıra, içerisinde bulundukları doğal ve sosyal ortamla olumlu etkileşim içerisinde sürdürülebilirlik ilkelerine uygun ve toplumun her kesimince erişilebilir olmaları gerekir.

(2) Kültür tesislerinde, her türlü tesisatın tasarımında, kullanılan yapı malzemelerinin seçiminde, suyun temizliğinde ve klorlanmasında, varsa yiyecek-içecek maddelerinin hazırlanmasında, depolanmasında ve saklanmasında hijyen ve sağlık kurallarına uyulur. Genel sağlığı tehdit eden hastalıkların oluşmasını önleyecek gerekli önlemler alınır.

(3) Tesislerin temizlik ve bakımları düzenli olarak yapılır. Meydana gelebilecek arızaların en kısa zamanda giderilmesi için gerekli önlemler alınır.

(4) Tesisler, atıklarının çevreye zarar vermesini önleyecek gerekli önlemleri alır. Atık sular, ilgili mevzuatta belirtilen parametre ve standartlara uygun olarak arıtılmadan hiçbir şekilde açığa, akarsulara, göllere veya denize akıtılamaz. Katı atıklar; akarsulara, göllere, denizlere, benzeri alıcı ortamlara ve çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine neden olacak yerlere bırakılamaz. Katı atıklarla ilgili yönetmeliklere uygun olarak; belediye sınırları içerisinde bulunan tesisler, çöplerin belediyece toplanmasına kadar geçecek süre içinde bunların muhafazası için, belediye sınırları dışında yer alan tesisler ise çöplerin koku, pislik ve haşarat yapmayacak biçimde muhafazası ve sağlıklı yöntemlerle bertarafı için gerekli önlemleri alırlar.

Genel nitelikler

MADDE 16 – (1) Tesislerin genel nitelikleri aşağıda belirtilmiştir:

a) (Değişik:RG-14/6/2020-31155)Kapasitesi 80 kişinin üzerinde olan tesislerin girişte ve iç mekan dolaşımında, bedensel engelli kullanıcılara göre tasarlanmış azami % 6 eğimli rampalar, asansör, özel tuvalet ile özel işaretler gibi fiziki düzenlemeler,

b)(Değişik:RG-14/6/2020-31155)Kapasitesi 80 kişinin üzerinde olan tesislerde, %1 oranında bedensel engellinin kullanımına yönelik koltuk, işitsel ve görsel düzenlemeler,

c) (Değişik:RG-14/6/2020-31155)Tesisin fonksiyonuna göre danışma, bilgilendirme, gişe düzenlemelerin yer aldığı giriş holü, (yeterli alana sahip fuaye olması halinde ayrıca giriş holü aranmaz)

ç) Yeterli sayıda, fuaye veya giriş holü ile bağlantılı bay ve bayan tuvaletleri,

d) (Mülga:RG-14/6/2020-31155)

e) Kullanım amacına bağlı olarak, genel mahallerde mekanik havalandırma ve klima tesisatı,

f) Elektrik kesintisi halinde tesisin işletilebilmesini sağlayan teknik düzenleme,

g) (Değişik:RG-14/6/2020-31155)İdari ofis,

ğ) Kullanıcıların kullandığı kat sayısının üçten fazla olması halinde kapasiteyle orantılı asansör,

h) (Mülga:RG-14/6/2020-31155)

Genel güvenlik

MADDE 17 – (1) Tesislerde aşağıda belirtilen genel güvenlik tedbirleri alınır:

a) (Mülga:RG-14/6/2020-31155)

b) (Mülga:RG-14/6/2020-31155)

c) (Mülga:RG-14/6/2020-31155)

ç) (Mülga:RG-14/6/2020-31155)

d) Asansörlerde alarm tertibatı ile havalandırma tesisatı kurulur ve asansörlerin periyodik bakımları düzenli olarak yaptırılır.

e) Tesislerde, ilkyardım hizmeti için yeterli donanım ile ilkyardım sertifikalı personel bulundurulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tesis Türleri

Kültür merkezleri

MADDE 18 – (1) Kültür merkezleri, kültürel araştırma, üretim, koruma, sergileme, sanat ve kültür dallarında eğitim ve öğretim faaliyetlerine uygun üniteleri bünyesinde barındıran komplekslerdir. Söz konusu ünitelerden Yönetmelik gereği müstakilen belgelendirilebilecek türlerden birine ait olanlar ise özel hükümler saklı kalmak üzere, kapasite haricinde o türe ilişkin Yönetmelikte belirlenen nitelikleri taşır.

(2) Kültür merkezleri aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşır:

a) Giriş holü ve salon/salonlarla bağlantılı, toplam salon/salonların kapasitesinin %50’sine hizmet verecek oranda, kişi başı 0,8 metrekare alan ayrılan, fuaye/fuayeler,

b) Fuayeye hizmet veren büfe düzenlemesi,

c) Farklı amaçlara hizmet veren ünitelerin veya Yönetmelikte belirtilen türlerin bir arada bulunması halinde ayrı ayrı fuaye alanları düzenlenmesi; ünitelerin tamamının ana fuaye ile bağlantılı olması durumunda fonksiyon çakışmasını önleyici düzenleme,

ç) En az 250 koltuk kapasiteli çok amaçlı salon,

d) Kişi başına 1,2 metrekare alan düşecek şekilde düzenlenmiş, en az 100 kişilik toplantı salonu veya çalışma amaçlı kullanılan salon,

e) En az 30 metrekare alana sahip, verilen eğitime uygun donanımı olan iki adet derslik,

f) Toplam kapasitesinin %25’ine hizmet verebilecek lokanta veya kafeterya,

g) Kültür merkezinde yer alacak çeşitli birimlerden kullanıcıların rahatça buralarda verilen hizmetlerden yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler, kurs, eğitim programları ve eğitici personel,

ğ) Yeterli alan ve donanıma sahip bakım – onarım atölyeleri, depolama, arşivleme imkanı sağlayan yan birimler ve teknik alanlar,

h) Kültür Merkezleri bünyesinde ayrıca aşağıdaki ünitelerden en az üç adedi bulunur:

1) En az 100 kişilik ikinci bir çok amaçlı salon,

2) Ayrı bir girişi olan en az 150 metrekare teşhir alanlı müze,

3) En az 150 metrekare kullanıcı doküman alanı olan ve asgari 1500 kitap kapasiteli kütüphane,

4) En az 100 kişilik sinema,

5) En az 200 metrekare alanlı, çeşitli sergiler için farklı mahal ve eserlere odaklı ışıklandırma düzenlemelerinin yapılabileceği nitelikte; sergi panoları, kaideler, askı çubukları, camlı vitrin gibi donanıma sahip, en az bir adet depo mahalli bulunan sergi salonu veya sanat galerisi,

6) En az toplam 100 metrekarelik alana sahip; güzel sanatların, geleneksel veya çağdaş el sanatlarının uygulamalı eğitiminin verildiği; ilgili sanat dalına uygun karanlık oda, stüdyo, çalışma salonları, depolama ve sergileme amacına yönelik mahal düzenlemeleri bulunan, üretilen sanat dalının gereklerine göre seramik fırını, seramik tornası, tezgâh, çamur teknesi, karıştırıcısı, baskı makinesi, ışıklı masa, ebru teknesi, ressam sehpası gibi teknik donanımları olan, üretilen eserlerin nakline uygun yük asansörleri, taşıyıcı arabalar, rampalar ve malzeme girişi gibi yan hizmet ünitelerinin bulunduğu sanat atölyesi.

Sahne ve gösteri sanatları salonu

MADDE 19 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-14/6/2020-31155)

(1) Sahne ve gösteri sanatları salonu; uygun donanıma sahip bir sahne ile seyircilerin sahneyi kolaylıkla izlemesine olanak sağlayan seyirci salonu ile hizmet ünitelerinden oluşan; tiyatro, sinema, dans, müzikal, opera, bale, konser, konferans gibi kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği, eğitim amaçlı da kullanılabilen, tesisler olup, aşağıda belirtilen nitelikleri taşır:

a) Salon/salonlarla bağlantılı, toplam salon/salonların kapasitesinin %50’sine hizmet verecek oranda, kişi başı 0,8 metrekare alan ayrılan, fuaye/fuayeler,

b) Büfe hizmeti,

c) Farklı amaçlara hizmet veren ünitelerin veya bu Yönetmelikte belirtilen türlerin bir arada bulunması halinde ayrı ayrı fuaye alanları düzenlenmesi, ünitelerin tamamının ana fuaye ile bağlantılı olması durumunda ünitelerin fonksiyonlarını aksatmaksızın gerekli düzenleme,

ç) En az bir adet depo alanı,

d) Düzenlemeleri aşağıda belirtilen en az kişi başı 0.70 metrekare alan düşecek şekilde düzenlenmiş en az 50 kişilik seyirci kapasitesi olan salon:

1) Sahnenin en arka sıra ve en ön sıra dahil tüm oturma yerlerinden ergonomik oturma ve görme açısının sağlandığı düzenleme,

2) Sıra iç geçiş temiz genişliğinin en az 30 cm olması,

3) Koltuk kümeleri arasında rahat geçiş imkanı veren koridorlar,

4) Ara dolaşım alanlarının ve rampaların bitiş kaplamalarında kaymayı önleyici zemin kaplaması,

5) 50 kişi üstü kapasitedeki salonlarda en az iki çıkış imkanı,

6) Salonlarda ses emici ve yansıtıcıları içeren akustik düzenleme ve donanım malzemelerinin sağlanması,

e) Salon kapasitesiyle orantılı ve çeşitli gösteri sanatlarının sergilenmesine uygun, aşağıdaki niteliklere sahip sahne düzenlemesi:

1) Sahnede canlı müzik yapılması halinde orkesta yeri düzenlemesi,

2) Sahne zemininde ve/veya tavanında dekorların kısa sürede değişebilmesini sağlayacak asansörler ve raylı sistemlere bağlı mekanik araçlar veya aynı işlevi görecek teknik donanımlar,

3) Sahne ışık ve ses sistemleri ile kontrol odası,

4) İlgili kurumdan onaylı olarak sahne sanatı eğitimleri verilmesi halinde en az iki adet yeterli büyüklükte, uygun donanımı olan prova veya çalışma odası,

5) Sahne arkası ile bağlantılı sanatçı duş, tuvalet, soyunma mahalli,

6) Sahne kullanımı ile ilgili depo, atölye ve malzeme girişinin farklı kotlarda olması halinde rampa veya yük asansörü.

Sinemalar

MADDE 20 – (1) Sinemalar, görsel bir sanat eseri olarak hazırlanmış filmlerin, toplu gösterim yoluyla halka sunulduğu salonlar ile bunlarla ilişkili mekanları içerir.

(2) Sinemalar aşağıda belirtilen asgari nitelikleri taşırlar:

a) Giriş holü ve salon veya salonlarla bağlantılı, toplam salon veya salonların kapasitesinin %50’sine hizmet verecek oranda, kişi başı 0,8 metrekare alan ayrılan, fuaye veya fuayeler,

b) Fuayeye hizmet veren büfe düzenlemesi,

c) Farklı amaçlara hizmet veren ünitelerin veya Yönetmelikte belirtilen türlerin bir arada bulunması halinde ayrı ayrı fuaye alanları düzenlenmesi, ünitelerin tamamının ana fuaye ile bağlantılı olması durumunda ünitelerin fonksiyonlarını aksatmaksızın gerekli düzenleme,

ç) En az iki adet amacına uygun depo düzenlemesi,

d) Düzenlemeleri aşağıda belirtilen, ayrı salonlar şeklinde de düzenlenebilecek en az 500 kişilik salon kapasitesi:

1) Salondaki tüm koltuklardan perdenin rahatça görülebilmesine imkan verecek şekilde, perde eninin 3/2’si oranında bir mesafede perde ile en son sıra arası uzaklık düzenlemesi,

2) Ön sıradaki koltukların zemin seviyesinden 1 metre yükseklikte, ön hizasından perde eninin 3/8’i mesafede perde,

3) En az 50 cm eninde, 45 cm derinliğinde koltuk düzenlemesi, arka arkaya duran koltuklarda arka koltuğun ön hizası ile öndeki koltuğun sırt hizası arası en az 45 cm olacak şekilde düzenleme,

4) Basamaklı olarak düzenlenen salonda en az 6 cm basamak rıht yüksekliği bulunması,

5) Her iki tarafta koridor bulunması halinde en fazla 22 adet koltuk, tek tarafta koridor bulunması halinde en fazla 16 adet koltuktan oluşan koltuk sıraları,

6) En az 1 m genişliğinde salon koridorları,

7) Gösterimin salondaki tüm koltuklardan rahat izlenmesini sağlayacak ve seyircilere rahatsızlık vermeyecek şekilde, uygun donanıma sahip projeksiyon mahalli düzenlemesi,

8) Tüm salonlarda kullanıcıların giriş ve çıkışının ayrı kapılardan sağlanması,

9) Salonlarda ses emici ve yansıtıcıları içeren akustik düzenleme ve donanım malzemelerinin sağlanması.

Müzeler

MADDE 21 – (1) Müzeler, insanlığa ve çevresine ait kültürel ve tarihsel değeri olan nesnelerin toplandığı, bilimsel yöntemlerle tespit edildiği, incelendiği, değerlendirildiği, korunduğu, tanıtıldığı, sürekli ve geçici olarak sergilendiği, toplumun kültür ve tabiat varlıkları konusunda eğitimine katkı sağlamayı, kültürel ve tarihsel bilincini geliştirmeyi ve estetik zevkini yükseltmeyi hedefleyen mekanlardır.

(2) Müzelerin nitelikleri ve istenilen ilave belgeler aşağıdaki gibidir:

a) İç ve dış güvenliği sağlamaya ve sergilenen eserleri korumaya yönelik; kapı veya el tipi detektör cihazı, girişte ve teşhir salonlarında güvenlik kameraları ile diğer güvenlik önlemleri ve donanımları,

b) Sanal ya da somut ortamda sergilenecek objelerin kolay algılanabilmesi için farklı mahal ve eserlere odaklı ışıklandırma düzenlemelerin yapılabileceği nitelikte ve sergi panoları, kaideler, askı çubukları, camlı vitrin gibi donanıma sahip bulunan, en az 200 metrekare alanlı teşhir salonu,

c) Teşhir ürünlerinin sergileme haricinde korunmasına imkan verecek depo,

ç) Müzede sergilenen eserlerin 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kültür ve tabiat varlıkları olması halinde, ilgili birimden alınan özel müze açma izni, modern eser ve eşya olması halinde ise ilgili birimden alınan bu konuda açıklayıcı yazı.

Kütüphaneler

MADDE 22 – (1) Kütüphane, bilgi kaynaklarının toplandığı, düzenlendiği ve kullanıma sunulduğu, bilgi birikiminin paylaşıldığı, aynı zamanda eğitici etkinliklerin yapıldığı merkezlerdir. En az 300 metrekare doküman kullanım alanı bulunan kütüphanelerin nitelikleri aşağıdaki gibidir:

a) Kullanıcılara yönelik en az iki adet okuma salonu,

b) Kaynak çeşidine göre yeterli sayıda ve genişlikte depolar, danışma ve ödünç verme birimleri,

c) En az beş bin cilt kitap miktarı ile en az iki çeşit süreli yayın, destekleyici görsel ve işitsel kaynaklar,

ç) Her türlü kaynak malzemesine uygun ısı, nem ve ışık koşulları, nadir eserlere özel koruma şartlarının sağlanması,

d) Kullanıcıların kaynaklardan yararlanmasına ve çalışabilmesine imkan sağlayan bilgisayar, internet bağlantısı bulunan ikinci bir bilgisayar ve slayt makinesi gibi donanımlar bulunan en az 50 metrekarelik çalışma salonu,

e) Görsel ve işitsel kaynaklara ilişkin arşivleme ve kullanıcıların bu alandan yararlanmasına imkan sağlayan düzenlemeler,

f) Bedensel engellilerin kullanımına imkan veren özel okuma ve dinleme kaynakları,

g) Kaynaklara zarar vermeyeceği durumlarda, dışarıya ödünç verilmeyen eserlerin çoğaltılması için düzenlemeler,

ğ) Genel mahallere hizmet veren büfe düzenlemesi.

Kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezleri

MADDE 23 – (1) Kültür ve sanat araştırma ve uygulama merkezleri, sözlü anlatımlar, gösteri sanatları, ritüel ve festivaller, halk bilgisi, el sanatları gibi kültür ve sanatla ilgili araştırma, çalışma, uygulama, arşivleme, belgeleme, yayımlama, tanıtma gibi faaliyetlerin gerçekleştirildiği, asıl amacı eğitim, öğretim programları, kurslar ve seminerler düzenlenmesi olan mekanlardır.

(2) Kültür ve Sanat Araştırma ve Uygulama Merkezleri aşağıda belirtilen nitelikleri taşırlar:

a) Teorik derslere uygun donanımı bulunan en az 30 metrekarelik üç adet derslik,

b) Dans, folklor, bale, fotoğraf, film, jenerik, montaj gibi uygulamalı derslere uygun ölçülerde ve gerekli donanımı bulunan en az iki adet stüdyo veya atölye veya uygulama salonu,

c) En az 60 metrekare alanlı, çeşitli sergiler için farklı mahal ve eserlere odaklı ışıklandırma düzenlemelerinin yapılabileceği nitelikte ve sergi panoları, kaideler, askı çubukları, camlı vitrin gibi donanıma sahip, en az bir adet depo mahalli bulunan sergi salonu veya sanat galerisi,

ç) Çalışmalardan elde edilen belgelerin korunduğu ve kullanıcıya sunulduğu, yazılı, görsel, işitsel malzemelerin arşivlendiği en az 40 metrekare büyüklüğünde arşiv,

d) Kütüphane işlevlerinin yürütülmesine imkan sağlayacak şekilde en az 40 metrekare büyüklüğünde ihtisas kütüphanesi,

e) En az 40 metrekarelik çalışma odası,

f) En az 60 metrekarelik toplantı salonu,

g) Büfe hizmeti verilen dinlenme salonu. Tesis bünyesinde kafeterya ve lokanta olması halinde ayrıca aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Özel Tesis ve Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları

Özel tesisler

MADDE 24 – (1) Özel tesisler, bu Yönetmelikte belirlenmiş olan türleri veya nitelikleri sağlayamayan, ancak Kanunun amaç ve kapsamına uyan ve bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan tanımlardan birine giren, deneyimli veya konusunda eğitimli personel ile nitelikli işletmecilik yapılan ve Bakanlıkça desteklenmeleri uygun görülen tesislerdir.

a) Tarihsel, sanatsal, doğal, kültürel nitelikler gibi özelliklerden en az biri bulunan,

b) Özgünlük, mimari özellik, ulusal veya uluslararası şöhret, kent, yöre, bölge sembolü olma gibi özelliklerden en az biri bulunan,

tesislerdir.

(2) Özel tesis kültür yatırımı ve girişimi belgesi taleplerinde, tesis özelliğine ilişkin ayrıntılı görsel ve yazılı doküman ile Bakanlığa başvurulur.

Somut olmayan kültürel miras araştırmaları

MADDE 25 – (1) Sözlü anlatımlar, sözlü gelenekler, gösteri sanatları, ritüel ve festivaller, halk bilgisi, töreler, gelenekler, el sanatları gibi somut olmayan kültürel mirasın araştırılması, derlenmesi, arşivlenmesi, yayınlanması, tanıtılması gibi faaliyetlerden Bakanlıkça desteklenmesi uygun görülenleri belgelendirilebilir.

(2) Somut olmayan kültürel miras çalışmalarının kapsamı ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Genel olarak, gelenek, görenek, inanış, ritüel, tören, şenlik, kutlama ve festivaller, geleneksel el sanatları, geleneksel mutfak, halk müziği, halk oyunları, halk edebiyatı gibi konular ile bunlara ilişkin alt başlıkları kapsayan envanter çalışmaları,

b) Somut olmayan kültürel miras aracılığı ile kültür turizminin geliştirilmesine yönelik yayın ve tanıtım faaliyetleri ve katalog, broşür, kitap, harita, film, sergi, yarışma, görsel ve işitsel materyallerin hazırlanması, kültür turizminin geliştirilmesi yönünde katkı sağlayacak çalışmalar,

c) Geleneksel el sanatlarının geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, üretimi, pazarlamasına yönelik çalışmalar,

(3) Çalışmanın niteliği dikkate alınarak, kültür yatırımı ve girişimi belgeleri başvurularında, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddesinde belirtilen belgeler yerine, çalışmanın niteliğine göre istenilecek belgeler Bakanlıkça belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Özel düzenlemeler

MADDE 26 – (1) Tür ve sınıfının gerektirdiği asgari nitelikler dışında tesise hizmet çeşitliliği ve zenginliği sağlayacak ilave üniteler, işletme şekli veya imar planı, arazi yapısı gibi teknik ve mimari nedenlerle aralarında yol, akarsu veya benzeri ayrımlar bulunan farklı bağımsız bölüm veya parsellerde gerçekleştirilmesi halinde de hizmet ve işletme birliği sağlanması kaydıyla belge kapsamına alınabilir.

Kültür yatırımının izlenmesi ve belge süresi

MADDE 27 – (1) (Değişik:RG-14/6/2020-31155) İşletmeye açılma süresi yatırım belgesi verilmesinden itibaren dört yıla kadar olmak üzere yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Kısmi kültür girişimi belgesinde yatırım kapsamında kalan ünitelerin yatırım süresi için de yatırım belgesi için geçerli olan süreler uygulanır. Ancak işletmeye açılma süresi, mücbir sebepler dolayısıyla belge sahibinin talebi halinde ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, başlangıçta verilen yatırım süresini geçmemek kaydıyla, en fazla iki defa uzatılabilir. Tahsisli arazilerde bu süre tahsis koşullarına göre belirlenir. Belgeli kültür yatırımının tamamlanıp işletmeye hazır olması durumunda, belge sahibi tarafından bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde yer alan belgeler ile birlikte yazılı olarak başvurulur.

(2) Mücbir sebepler ile kamudan kaynaklanan hukuki ve idari uyuşmazlıklardan doğmuş sebepler devam ettiği sürece yatırım süreleri işletilmez.

Belge iptali

MADDE 28 – (1) Bakanlıkça, Kanunda belirtilen belge iptaline ilişkin nedenlerden herhangi birinin gerçekleştiğinin tespit edilmesi durumunda belge iptal edilir.

Düzenleme yetkisi

MADDE 29 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere alt düzenleyici işlem yapmaya yetkilidir.

Belgeye işletmeci şerhine ilişkin işlemler

MADDE 30 – (1) Kültür tesisleri bünyesinde yer alan yan üniteler, ayrı ayrı tüzel kişiler veya dernek veya vakıflar tarafından işletilebilir. Belge sahibinin ve işletmecinin birlikte yazılı talebi ve işletmeci adına ilgili kurumu tarafından düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatı ile başvurulması halinde belgeye, işletmeci unvanı şerh edilebilir. Tahsisli tesislerde ayrıca, kiralamaya ilişkin ilgili kurumun uygun görüşü istenilir.

Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik

MADDE 31 – (1) 16/8/2005 tarihli ve 25908 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut tesisler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce belge almış olan kültür yatırım ve girişimleri belge aldıkları dönemdeki Yönetmelik şartlarını korudukları sürece belgelerinin geçerliliği devam eder.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

_________

(1) 16/10/2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’ninTarihiSayısı24/4/200927209Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerinTarihiSayısı1.27/3/2012282462.16/10/2018305673.14/6/2020311554.7/4/202131447

6 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page