top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli

Kültür Yatırım ve Girişimleri Destekleri

Sayı : B.l6.0.KVM.0.07.04.00/

Konu : Enerji desteği hakkında genelge

GENELGE

2012/10

14/7/2004 tarihli ve 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun 5 inci ve 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmış olan ‘Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik’ kapsamında Bakanlığımızca kültür belgesi verilen yatırım veya girişimlere enerji desteği sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Şöyle ki;

– Enerji desteğinin, kültür belgeli yatırım veya girişimlerin münhasıran belgeli yatırım veya girişimde kullandıkları ve bedelini fatura döneminde peşin olarak ödemiş oldukları faturalarda kayıtlı doğalgaz ile aktif elektrik enerjisi tüketim bedeli üzerinden beş yıl süreyle yüzde yirmi oranında uygulanacağı,

– Beş yıllık sürenin kültür belgesinin verildiği, belgeli olarak faaliyete başlanmışsa faaliyete başlandığı tarihten itibaren geçerli olacağı,

– Enerji desteğinde, faturalara kayıtlı aktif enerji gideri ile fiilen kullanılan doğalgaz giderinin esas alınacağı, vergiler ile gecikme bedellerinin teşvik ödemesinde dikkate alınmayacağı, geçmiş dönem borcu olanların borçlarını tamamen ödedikten sonra enerji desteğinden yararlanabilecekleri,

– Enerji desteğinden yararlanacak belgeli yatırım veya girişimlerin elektrik veya doğalgaz sayaçlarının müstakil olması gerektiği,

– Enerji desteğinden yararlanmak isteyen belgeli yatırımcı veya girişimcilerin yönetmelikte belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine müracaat edecekleri,

– İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince uygun görülen yatırımcı veya girişimcilerin, enerji desteğinden yararlanmak için her ay destekten yararlanılacak döneme ait doğalgaz ve aktif elektrik enerjisi tüketim fatura veya ödeme belgelerinin asılları ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvuracakları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin bu Yönetmelik esasları çerçevesinde uygulanacak enerji desteği tutarını belirleyerek Bakanlığa bildirecekleri ve başvuru belge ve bilgilerinde varsa eksikliklerin İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri tarafından tamamlattırılacağı,

Bu çerçevede; Kültür ve Turizm Bakanlığınca Enerji Desteği Uygulamasından yararlanacak Bakanlığımızdan belgeli kültür yatırım ve girişimleri ile ilgili olarak aşağıdaki prosedürün uygulanması kararlaştırılmıştır.

1- Kapsama giren işletmeler:

İşletmelerin enerji desteğinden yararlanabilmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür belgesi almış olmaları gerekmektedir.

Kültür belgesinin hükümsüz olması veya Bakanlıkça iptal edilmesi durumunda kültür yatırımcı veya girişimcileri teşvik veya indirim hakkını kaybederler.

2-Destek süresi:

Destek süresi, 5 yıldır. Beş yıllık süre kültür belgesinin verildiği, belgeli olarak faaliyete başlanmışsa faaliyete başlandığı tarihten itibaren başlar.

Yatırım veya girişim belgesi süresinin beş yıldan daha kısa olması halinde, belgede yer alan süre kadar destekten yararlanılabilecektir. Ancak, belgelerde yer alan sürenin daha uzun olması durumunda, indirimden yararlanılacak süre hiçbir suretle beş yılı geçemez.

3-Destek verilecek enerji çeşitleri:

Kültür belgeli yatırım veya girişimin elektrik enerjisi ve doğal gaz giderleri destek kapsamındadır.

4- Destek oranı:

Enerji desteği, kültür belgeli yatırım veya girişimlerin münhasıran belgeli yatırım veya girişimde kullandıkları ve bedelini fatura döneminde peşin olarak ödemiş oldukları, faturalarda kayıtlı doğalgaz ile aktif elektrik enerjisi tüketim bedeli üzerinden beş yıl süreyle yüzde yirmi oranında uygulanır.

5- Enerji desteğinden yararlanacak belgeli yatırım veya girişimlerin elektrik veya doğalgaz sayaçlarının müstakil olması gerekir.

Alomaliye.com Personel Bordro Programı Pro+İK Avans | İcra | İzin | Rapor Takibi | Teşvikler | Puantaj | SGK e-İşlem | e-Beyan

6- Hesaplama şekli:

Enerji desteğinde faturalara kayıtlı aktif enerji gideri ile fiilen kullanılan doğalgaz gideri esas alınır. Vergiler ile gecikme bedelleri teşvik ödemesinde dikkate alınmaz.

7-Destek ödemesinin yapılması için ibraz edilen fatura tutarlarının ödenmiş olması gerekir. Geçmiş dönem borcu olanlar borçlarını tamamen ödedikten sonra enerji desteğinden yararlanabilirler.

Yatırımcı veya girişimciler, enerji desteğinden yararlanmak için her ay destekten yararlanılacak döneme ait doğalgaz ve aktif elektrik enerjisi tüketim fatura ve ödeme belgelerinin asılları ile birlikte İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine başvururlar.

8-Belgeli Kültür Yatırımı veya İşletmelerinin Devri

Belgeli yatırımı veya girişimi Bakanlığın izni ile devralanlar da kalan süre için enerji desteğinden yararlanırlar. Devredilen belgelerde belgenin ilk verildiği tarih ve eski belge numarası belirlenir.

Belge sahibi tüzel kişiliğin şirket ana sözleşmesinin, ortaklık statüsü veya yapısının Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile değiştirilmesi hali de kalan süre için indirimden yararlanılmasına engel değildir.

İndirimin, kültür belgeli işletmelere tanınması nedeniyle Kanunda belirtilen sürelerin tamamlanması halinde işletmeleri devralan kurumlarca indirimden faydalanılamaz.

9-İl Müdürlüklerince yapılacak işlemler:

Enerji desteği taleplerinde ekte örneği yer alan Enerji Desteği Talebi İnceleme Formu hazırlanacak; enerji desteği talep eden tesisler tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine gönderilen bütün faturalar tarih sırasıyla inceleme formunun ilgili kısmına kaydedilecektir. Fatura asılları ve ödeme belgelerinin asılları ile belge örneği İnceleme Formunun ekinde yer alır.

İnceleme Formu, incelemeyi yapan personel tarafından bilgisayar ortamında hazırlandıktan sonra bilgisayar çıktısı alınarak imzalanacak; imzalanan form, incelemeyi yapan personelin şube müdürü tarafından gözden geçirilecek ve tarih atılarak imzalanacaktır.

İnceleme formu ve eki fatura ve ödeme belgeleri asılları İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından üst yazı ile Bakanlığa gönderilecektir.

Faturalardan değerlendirmeye alınmamış olanların tarih ve tutarları ile değerlendirmeye alınmama gerekçesi İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince belge sahibine yazılı ve gerekçeli olarak bildirilecektir.

10-Bakanlığın ilgili birimince yapılacak işlemler:

İl Müdürlüklerince hazırlanan enerji desteği talebi inceleme formu Bakanlığın ilgili birimindeki personel tarafından kontrol edilerek imzalanır ve ödeme cetveli hazırlanır. Kontrol sırasında bir eksiklik tespit edilmesi halinde gerekçesi ile birlikte İl Müdürlüğüne bildirilir. İl Müdürlüğü eksiklikleri gidererek belgeleri üst yazı ile tekrar Bakanlığa gönderir.

Daha sonra, Bakanlığın ilgili birimince ödeme emri oluru alınır. Alınan bu olur ile ödenecek tutar Bakanlık bütçesinden her altı ayda bir belgeli işletmelerin Ziraat Bankasındaki hesaplarına aktarılır.

11- İşyerinin Faaliyetinin Sona Ermesi Halinde Yapılacak İşlemler

5225 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında, yatırım veya girişimlere 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen mücbir sebeplerle son verilmesi halleri hariç olmak üzere, bu Kanun uyarınca belge alan yatırımcılar veya girişimcilerin, faaliyetlerini sona erdirmeleri ve bir yıl içinde tekrar başlamamaları halinde, yatırım aşamasında yararlandıkları istisna, muafiyet ve hakların parasal tutarını ilgili mevzuat hükümleri gereğince ödemekle yükümlüdürler. İstisna hallerinde ödeme yükümlülüğünün kaldırılmasına Maliye Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça karar verilir. denilmektedir.

Mücbir sebepler 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 13 üncü maddesinde:

1- Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk,

2- Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler,

3- Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler,

4- Sahibinin iradesi dışındaki sebepler

olarak belirtilmiştir.

Buna göre, Bakanlığımızdan ‘Kültür Yatırım Belgesi’ almış olan tesislerin, 213 sayılı Kanunda belirtilen mücbir sebepler hariç yatırım süresi veya işletme süresi içinde faaliyetlerini sona erdirmeleri ya da yatırım süresi veya işletme süresi içinde faaliyetlerine ara verdikten sonra bir yıl içinde yeniden faaliyete başlamamaları halinde, yatırım süresi içinde Bakanlığımız bütçesine konulan ödenekten karşılanan destek tutarlarının tamamı gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte belge sahiplerinden tahsil edilecektir.

12- Yatırımın süresi içinde tamamlanamaması hali

Yatırımların Bakanlıkça belirlenen süreler içinde başlaması, tamamlanması ve işletme aşamasına geçilmesi zorunludur. Ancak, mücbir sebeplerden dolayı Bakanlıkça bu süreler uzatılabilir.

İşletmeye açılma süresi yatırım belgesi verilmesinden itibaren dört yıla kadar olmak üzere yatırımın özellikleri ve yatırıma başlama koşulları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenir. Ancak işletmeye açılma süresi, mücbir sebepler dolayısıyla belge sahibinin talebi halinde ve Bakanlıkça uygun görülmesi durumunda, başlangıçta verilen yatırım süresini geçmemek kaydıyla, en fazla iki defa uzatılabilir. Tahsisli arazilerde bu süre tahsis koşullarına göre belirlenir.

Mücbir sebepler ile kamudan kaynaklanan hukuki ve idari uyuşmazlıklardan doğmuş sebepler devam ettiği sürece yatırım süreleri işletilmez.

Yatırım aşamasında enerji desteğinden yararlanan işletmelerin yatırımlarını işletme aşamasına geçirmemeleri durumunda yararlanılan destek tutarları kendilerinden tahsil edilecektir.

13-Kanunun 5 inci maddesinin (b), (c) ve (d) bentlerindeki teşvik ve indirim unsurlarından yararlanan kültür yatırım ve girişimleri için başka bir teşvik mevzuatında da benzer teşvik ve indirimlerin bulunması halinde, yatırımcı veya girişimcinin lehine olan hükümler uygulanır.

14-Aynı yatırımcı veya girişimcinin birden fazla belgeli yatırım veya girişiminin bulunması halinde, bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanan teşvik ve indirimler her bir yatırım veya girişim için ayrı ayrı tespit edilir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ertuğrul GÜNAY

Bakan

EKLER

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page