top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu

17 Haziran 1949 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 7235

Kanun No: 5434

Kabul Tarihi: 08 Haziran 1949

BİRİNCİ KISIM

Kuruluş

Madde 1 – 3 – (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)

Madde 4 – 5 – (Mülga: 21/4/2005 – 5335/29 md.)

Madde 6 ilâ 11 – (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)

İKİNCİ KISlM

Sandıktan Faydalanacaklar

Madde 12 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

ÜÇÜNCÜ KISIM

Bu Kanunla Tanınan Haklar

Madde 13 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

DÖRDÜNCÜ KISIM

Sandığın Geliri ve Tahsil Şekilleri

Madde 14 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

BEŞİNCİ KISIM

Emekli Keseneğine Esas Tutulacak Aylık, Ücret ve Ödenekler

Madde 15 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

ALTINCI KISIM

Emekli Keseneklerinin Kesilme ve Sandığa Gönderme Şekli

Madde 16 ilâ 19 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

——————————

(1) 7/5/1986 tarih ve 3284 Sayılı Kanunla bu Kanuna eklenen ve teselsülü sağlamak için numarası “Ek Madde 57” olarak değiştirilen Ek 7 nci madde hükmü gereğince, “Emekli, Adi malullük veya Vazife malullüğü Aylığı Bağlanmış olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ve Tedavileri Hakkında Tüzük” ile “Vazife malullerinin Nevileriyle Dereceleri Hakkında Nizamname” ve “Vazife malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük” hariç bu Kanunda geçen diğer “tüzük” deyimleri “yönetmelik” olarak değiştirilmiş ve gerekli değişiklik ilgili madde metinlerine işlenmiştir.

(2) Bu Kanunun 26/10/1990 tarih ve 3671 sayılı Kanuna aykırı olan hükümleri uygulanmaz. (Bkz. R.G.28/10/1990 – 20679)

YEDİNCİ KISIM 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

Sandığın Mevcutları

Madde 20 ilâ 22- (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)

Madde 23 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Madde 24 – (Mülga: 3/3/1954 – 6311/19 md.)

Madde 25 – (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)

SEKİZİNCİ KISIM

Hesap İşleri

Madde 26 ilâ 29- (Mülga: 16/5/2006-5502/43 md.)

DOKUZUNCU KISIM

Bu Kanunla Tanınan Hakların Başlangıcı

Madde 30 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

ONUNCU KISIM

Fiili Hizmet Müddeti

Madde 31 ilâ 34 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

ON BİRİNCİ KISIM

İtibari Hizmet Müddeti

Madde 35 ilâ 38 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

ON İKİNCİ KISIM

Emekli Aylığı Bağlanacak Haller

Madde 39 – (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

ON ÜÇÜNCÜ KISIM

Yaş Hadleri

Madde 40 – (Değişik birinci fıkra: 21/4/2005 – 5335/3 md.) İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. (İptal ikinci cümle: Anayasa Mankemesi’nin 3/4/2007 tarihli ve E: 2005/52, K: 2007/35 sayılı Kararı ile.) Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.

a) (Mülga: 8/7/2003-4919/3 md.)

b) (Değişik: 21/4/2005 – 5335/3 md.) Üniversite öğretim üyelerinin görevleri ile ilişiklerinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 yaşını doldurdukları tarihtir.

c) (Mülga: 28/4/1982 – 2665/6 md.)

ç) (Değişik: 6/2/1959 – 7198/1 md.) Aşağıda yazılı olanların yaş hadleri, hizalarında gösterilen yaşları doldurdukları tarihlerdir:

I – Subay ve askeri memur ve gedikliler:

1 – Asteğmen, teğmen ve üstteğmenler 41

2 – Yüzbaşı, kıdemli yüzbaşı ve önyüzbaşılar 46


3 – Binbaşılar 52

4 – Yarbaylar 55

5 – Albaylar (Değişik: 12/12/1980 – 2358/1 md.) 60

6 – Tuğ ve Tümgeneral ve amiraller (Değişik: 12/12/1980 – 2358/1 md.) 62

7 – Kor ve organeraller ve amiraller 65

8 – Mareşal ve büyük amiraller 68

9 – 6, 7 ve 8 inci sınıf askeri memurlarla memur yardımcıları ve askeri

hastabakıcı hemşireler 55

10 – Daha yukarı sınıflardaki askeri memurlar 60

11 – Gedikli subaylar 52

12 – Gedikli çavuşlar (Astsubay çavuşlar) 43

13 – Gedikli üstçavuşlar (Astsubay üstçavuşlar 46

14 – Gedikli başçavuşlar (Astsubay başçavuşlar) 49

15 – Başgedikliler (Astsubay kıdemli başçavuşlar) 55

II – Emniyet mensupları:

1 – Her derecedeki emniyet müdürleri ve emniyet ve polis müfettişleri 60

2 – Emniyet müfettiş yardımcıları ve emniyet amirleri 58

3 – Başkomiser, komiser ve komiser yardımcıları 56

4 – (Değişik: 16/6/2010-5997/13 md.)Kıdemli başpolis memuru, başpolis

memuru ve polis memurları 55

III- (Değişik: 3/6/2011-640-KHK/40 md.) Gümrük Muhafaza mensupları:

1 – Gümrük Muhafaza Memurları 55

2- Gümrük Muhafaza Kısım Amirleri 60

IV – Posta, telgraf ve telefon hat başbakıcı ve başdağıtıcıları ile hat bakıcıları ve dağıtıcıları


Tamamı İçin Tıklayınız – Güncelleme 05/07/2022

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yorumlar


bottom of page