top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

4081 Sayılı Kanun Tapu Kayıtlarının Verilmesi İşleminde Harç Alınıp Alınmayacağı

4081 Kanun Tapu Kayıtlarının Verilmesi Harç

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı: 96620903-140-E.58648

Tarih: 08.06.2018

Konu: Tapu kayıtlarının verilmesi işleminde harç alınıp alınmayacağı.

İlgi: 12/12/2017 tarihli özelge talep formu ve aynı tarihli yazınız.

İlgi özelge talep formu ve eklerinin incelemesinden, … Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığının 25/08/2017 tarihli ve 163 sayılı, 27/11/2017 tarihli ve 173 sayılı yazılarında, 4081 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasında kullanılmak amacıyla tapu kayıtlarının excel formatında e-posta üzerinden ya da kurum adına kullanıcı adı ve parolası oluşturulmak suretiyle, Menteşe ilçesi hudutları dahilindeki arazi kayıtlarının talep edildiği belirtilerek, Müdürlüğünüzce tapu kayıtlarının verilmesi işleminde harç alınıp alınmayacağı hakkında görüş sorulduğu anlaşılmaktadır. 4081 Sayılı Kanun Tapu Kayıtlarının Verilmesi İşleminde Harç

492 sayılı Harçlar Kanununun 57 nci maddesinde, tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu, Kanuna bağlı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 17 nci fıkrasında, ilgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (fotokopiler dahil) maktu harç alınacağı hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 123 üncü maddesinde ise özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 35 inci maddesinde, “Bu Kanun hükümlerine tevkifan yapılacak müracaat ve her türlü tetkik ve muamelelerden hiç bir resim ve harç alınmaz.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre, … Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığının, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun hükümleri kapsamında olması kaydıyla Müdürlüğünüzden alacağı Menteşe ilçesi hudutları dahilindeki arazilere ilişkin tapu kayıtlarından, aynı Kanunun 35 inci maddesi uyarınca harç aranılmaması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.11 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page