top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanun Uyarınca Harç Muafiyeti

4081 sayılı Kanun Harç Muafiyeti

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MANİSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Vergi ve Anlaşmalar Uygulama Müdürlüğü

Sayı: B.07.1.GİB.4.45.15.01-HARÇ-63-1-18

Tarih: 23/07/2010

Konu: Karar İlam ve Harcı

İlgide kayıtlı yazınızda, … Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Başkanlığınız adına düzenlenen harç tahsil müzekkeresine istinaden yargı harcı istendiği belirtilerek, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkındaki Kanunun 35 inci maddesi uyarınca harçtan muaf olup olmadığınız hususunda görüş verilmesi talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, 492 Sayılı Harçlar Kanununun 2 nci maddesinde yargı işlemlerinden bu Kanuna bağlı ( 1 ) sayılı tarifede yazılı olanlarının yargı harçlarına tabi olduğu, 33 üncü maddesinde de iş mahkemeleri tarafından işçiler lehine hükme bağlanmış olan hak ve alacakların takibinde işçilerden hiç bir harç alınmadan gerekli işlemin yapılacağı, bu harçların işçi haklı çıktığı takdirde takip sonucu hesap edilerek ayrıca bir hükme hacet kalmadan borçludan tahsil olunacağı hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanununun 123 üncü maddesinde, “Özel kanunlarla harçtan muaf tutulan kişilerle, istisna edilen işlemlerden harç alınmaz. 4081 sayılı Kanun Harç Muafiyeti

Ancak, İş Kanununa tabi işçilerin ve çırakların iş mahkemelerindeki dava ve bu mahkemelerden almış oldukları ilamların takiplerinde harçtan muafiyet, gündelikleri veya aylık ücretleri 16 yaşını doldurmuş işçiler için belirlenen asgari ücreti geçmeyen işçiler ve çıraklar hakkında uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunun 35 inci maddesinde, “Bu Kanun hükümlerine tevfikan yapılacak müracaat ve her türlü tetkik ve muamelelerden hiç bir resim ve harç alınmaz.” denilmektedir.

Başkanlığınız adına düzenlenen harç tahsil müzekkeresine konu … Asliye Hukuk Mahkemesinin … tarih ve Esas No: … Karar No: … sayılı kararının 4081 sayılı Kanunun uygulaması ile ilgili olmayıp, emekli olan çalışanın İş Kanunundan doğan kıdem tazminatı alacağı ile ilgili olarak iş mahkemesi sıfatıyla verdiği bir karar olduğu görülmüştür.

Bu nedenle, söz konusu Kanunun 35 inci maddesinde yer alan istisna hükmünden faydalanılması mümkün bulunmamakta olup, tahakkuk eden yargı harcının Başkanlığınızca ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

3 görüntüleme0 yorum

Comentários


bottom of page