top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu

30 Mart 1983 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 18003

Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu (1) (2) (3)

Kanun Numarası: 2809

Kabul Tarihi: 28/3/1983

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam

Amaç:

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanmasını düzenlemektir.

Kapsam:

Madde 2 – Bu Kanun yükseköğretim kurumlarının teşkilatlanması ile ilgili kurum ve kuruluşları kapsar.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Esasları

Esaslar:

Madde 3 – Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Bir üniversitede;

a) (Mülga:30/1/2008-5733/1 md.)

–––––––––––

(1) 18/10/2016 tarihli ve 6749 sayılı Kanun ile kapatılan üniversiteler için 29/10/2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmî Gazete’ye bakınız.

(2) Bu Kanunun adı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun” iken, 15/12/1999 tarihli ve 4488 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(3) 27/6/2000 tarihli ve 4587 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesiyle bu Kanunda geçen “Avrupa Topluluğu” ibareleri “Avrupa Birliği” şeklinde değiştirilmiştir.

b) Fen, edebiyat, eğitim, eğitim bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, hukuk, tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner, mühendislik, mimarlık, ziraat, orman, ilahiyat ve güzel sanatlar fakülteleri veya bunların iki ya da daha fazlasının birlikte teşkil edeceği fakülteler ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fakülteler;(1)

c) Rektörlüğe bağlı; fen ve teknik alanlarla ilgili fen bilimleri; edebiyat, sanat, sosyal veiktisadi bilim alanlarıyla ilgili sosyal bilimler; temel tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve diğer sağlık alanlarıyla ilgili sağlık bilimleri enstitüleri ile bu Kanunda belirlenen rektörlüğe veya fakültelere bağlı diğer enstitüler; 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu

d) Belirli bir meslek alanında, ön lisans veya lisans düzeyinde eleman yetiştiren yüksekokullar;

e) Bir yüksekokul olan ve buna bağlı hazırlayıcı birimlerden oluşan konservatuvarlar;

f) Ön lisans düzeyinde ara insangücü yetiştiren meslek yüksekokulları;

g) Belirli bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve uygulama yapmakla yükümlü araştırma, uygulama merkezleri;

bulunabilir. Ancak bir üniversitede en az üç fakültenin bulunması zorunludur.(2)

Bu maddede belirtilen fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezlerinin alt birimlerinin, anabilim dalı, anasanat dalı ve diğer ünitelerin teşkili, birleştirilmesi, kaldırılması ve işleyişi 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunca düzenlenir.

Bilim dalı ve sanat dalı kurulması ve kadırılmasıyla ilgili düzenlemeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun esaslarına uygun olarak ve Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak, üniversitelerin senatoları tarafından yapılır.

Kurum ve kuruluşların imkanlarından yararlanma: (3)

Madde 4 – Yükseköğretim kurumlarının ve özellikle, meslek yüksekokullarının, eğitim – öğretim faaliyetlerinin yürütülebilmesi için; ders araç – gereçleri ile öğretim elemanı temin etmek, öğrencilere atölye ve sağlık tesisleri ile diğer iş yerleri ve tesislerinde staj ve uygulama imkanları sağlamak üzere, ilgili bakanlıklar ile onlara bağlı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yararlanılır. Buna ait esaslar, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir.

Hizmetiçi eğitim: (3)

Madde 5 – Üniversiteler, alt düzeydeki eğitim kurumlarının öğretmenlerine ve yöneticilerine ve imkanları dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının personeline hizmetiçi eğitimi ile ilgili kursları açmak ve düzenlemekle yükümlüdürler. Buna ait esaslar, Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konacak bir yönetmelikle belirlenir.

–––––––––––

(1) 30/1/2008 tarihli ve 5733 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu bendin başında bulunan “İhtiyaca göre kurulacak;” ibaresi çıkarılarak yerine “Fen, edebiyat,” ve sonunda yer alan “fakülteler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile ihtiyaca göre kurulacak diğer fakülteler” ibaresi eklenmiştir.

(2) 30/1/2008 tarihli ve 5733 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkranın sonunda yer alan “Bulunur.” ibaresi “bulunabilir.” şeklinde değiştirilmiş ve bu ibareden sonra gelmek üzere “Ancak bir üniversitede en az üç fakültenin bulunması zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.

(3) 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nin 72 nci maddesiyle, bu maddede yer alan “Bakanlar Kurulu kararı ile” ibaresi “Cumhurbaşkanınca” şeklinde değiştirilmiştir.

Faaliyete geçirilme:

Madde 6 – Bu Kanun kapsamında olup, yeni kurulan birimler; eğitim – öğretim için yeterli kuruluş hazırlıklarının tamamlanmasını, mali ve idari şartların yerine getirilmesini müteakip, Yükseköğretim Kurulunun kararı ile faaliyete geçirilir.

Tamamı İçin Tıklayınız – Güncelleme 09/02/2023

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page