top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Kanunu

2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanun

2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Kanunu

09 Temmuz 1934 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 2747

Kanun No: 2547

Kabul Tarihi: 30 Haziran 1934

Madde 1 – İcra dairelerince miktar ve kıymeti muayyen olan ilamlı ve ilamsız alacaklardan tahsil olunan paranın % 2 si ve kıymeti muayyen olmıyan ilamların icrasından tahsil harcının yarısı nisbetinde harç alınır. Maktu harçlar ilamın icraya konulduğu zaman peşin olarak alınır.

Bu harçlar borçluya yükletilemez ve mahkûmun bih meblağ birmilyon liradan aşağı olursa bundan harç alınmaz. (1)

Madde 2 – (Değişik: 27/12/1939 – 3757/1 md.)

Her mahkûm cezaevinde bulunduğu müddetçe yiyecek bedelini ödemeğe mecburdur.

Bu yiyecek bedelleri cezaevleri idarelerince altı ayda bir bordro yapılarak tahakkuk ettirilir. Mahkûmiyetleri altı aydan aşağı olan mahkûmlara ait bordrolar salıverilecekleri tarihten bir hafta evvel yapılır. Bordrolar mahkûmlara da tebliğ olunur.

Tahakkuk ettirilen yiyecek bedelleri mahkûmlar tarafından ödenmezse, Cumhuriyet Müddeiumumilikleri tarafından kendilerinin ikametgahı belediyeleri ve belediye teşkilatı olmayan yerlerde bağlı bulundukları kaymakam veya nahiye müdürlükleri marifetiyle borçlarını ödemeğe muktedir olup olmadıkları tahkik olunur.

İktidarları anlaşıldığı halde borçlarını ödemiyenlerden Cumhuriyet Müddeiumumiliklerinin iş’arı üzerine Maliye dairelerince Tahsili Emval Kanunu hükümleri tatbik olunarak borçlar tahsil olunur. 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası

Yiyecek bedellerinden doğan alacaklar mahkûmiyetin hitamı tarihinden başlamak üzere beş senelik mürurur zamana tabidir.

Değişik: 9/5/2001- 4671/3 md.) İşyurtlarında çalıştırılanlar ile ödeme gücü olmadığı anlaşılanlardan yiyecek bedelleri alınmaz.

Madde 3 – (Değişik: 27/12/1939 – 3757/1 md.)

(Değişik birinci cümle: 18/5/1994 – KHK – 529/19 md.; İptal: Ana. Mah.’nin 8/7/1994 tarih ve E. 1994/55, K.1994/50 sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 6/8/1997 – 4301/18 md.) Yukarıdaki maddeler gereğince alınacak harçlar ve yiyecek bedelleri makbuz karşılığı tahsil olunur. Ancak Tahsili Emval Kanununa tevkifan yapılacak tahsilat Maliyece emanet hesabına kaydolunarak tahsilini takibeden ayın 15 inci gününe kadar beşinci madde hükümleri dairesinde Ziraat Bankasına tevdi olunur.

——————————

(1) Bu fıkrada yeralan “25 liradan” ibaresi, 6/8/1997 tarihli ve 4301 sayılı Kanunun 18 inci maddesiyle “birmilyon liradan” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

Madde 4 – (Değişik: 29/5/1959 – 7309/1 md.)

Ödettirilecek yiyecek bedeli, mahkûmlara her verildiği yıl içinde ekmek ve gıda maddelerinin mübayaa fiyatı üzerinden hesap olunur.

Madde 5 – (Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

Madde 6 –(Mülga: 14/7/2004-5217/31 md.)

Madde 7 – Bu kanun 1 Kanunuevvel 1934 tarihinden mer’idir.

Madde 8 – Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


2548 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE


Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi Kararının Numarası

2548 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

3757

-

6/1/1940

7309

-

6/6/1959

​KHK/524

-

17/9/1993

KHK/529

-

20/5/1994

4301

-

9/8/1997

4671

-

16/5/2001

5217

5 ve 6

1/1/2005


2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page