top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

2308 Sayılı Kanun

Güncelleme tarihi: 12 Eki 2023

2308 Sayılı Kanun Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Hisse Senedi Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun

2308 Sayılı Kanun

26 Haziran 1933 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 2437

Kanun No: 2308

Kabul Tarihi: 12 Haziran 1933

Madde 1 – (İptal birinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 tarihli ve E.:2018/136; K.:2019/21 Sayılı Kararı ile)

(İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 tarihli ve E.:2018/136; K.:2019/21 Sayılı Kararı ile)

(İptal üçüncü fıkra: Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 tarihli ve E.:2018/136; K.:2019/21 Sayılı Kararı ile)

Madde 2 – (İptal: Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 tarihli ve E.:2018/136; K.:2019/21 Sayılı Kararı ile)

Madde 3 – (İptal: Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 tarihli ve E.:2018/136; K.:2019/21 Sayılı Kararı ile)

Madde 4 – (İptal: Anayasa Mahkemesinin 10/4/2019 tarihli ve E.:2018/136; K.:2019/21 Sayılı Kararı ile)


Kanunun İptal Edilen Eski Maddeleri

(Madde 1 – Anonim ve limited şirketleriyle sermayesi eshama ayrılmış komandit şirketlerin komanditlere ait hisse senetlerinin ve tahvillerinin kanuni mazeret bulunmaksızın beş senelik müruruzamana uğrıyan faiz, temettü ve ikramiye gibi menfaatleriyle bu şirketlerin hisse senetleri ve tahvillerinden bedele inkilâp etmiş olanlarının on senelik müruruzamana uğrayan bedelleri Devlete intikal eder.

Bu şirketler bahsolunan menfaat ve bedelleri müruruzaman müddetlerinin bitmesinden itibaren üç ay içinde mahallî malsandığına vermeğe mecburdurlar.

Nizamnamelerinde müruruzaman müddeti tasrih edilip de Ticaret Kanunu mucibince Hükümetçe tasdik edilmiş olan şirketler için tâyin olunmuş müddetler müruruzamana esas tutulur.

Madde 2 – Birinci madde hükmüne riayet etmiyen şirketler vermeğe mecbur oldukları parayı üç misli tazminatla birlikte ödemeğe mahkûm edilirler.

Madde 3 – Bu kanun neşri tarihinden muteberdir.

Madde 4 – Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


bottom of page