top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 Tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muaddil Kanun

1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik 20 Mayıs 1930 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 1498 Kanun No: 1608 Kabul Tarihi: 15 Mayıs 1930

Madde 1 – (Değişik: 23/1/2008-5728/66 md.) Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir. Bu kararda ilgili kişiye bir süre de verilebilir. Belediye encümeni kararında belli bir fiilin muayyen bir süre zarfında yapılmasını da emredebilir. Emredilen fiilin ilgili kişi tarafından yapılmaması hâlinde, masrafları yüzde yirmi zammı ile birlikte tahsil edilmek üzere belediye tarafından yerine getirilir. Bu madde hükümleri ilgili kanunda ayrıca hüküm bulunmayan hâllerde uygulanır. Madde 2 – (Değişik: 23/1/2008-5728/67 md.) Belediyelerin karar organları veya ilgili komisyonlar tarafından mevzuata uygun olarak belirlenen yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymayan kişi, belediye encümeni tarafından ikiyüzelli Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır. Madde 3 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) Madde 4 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) Madde 5 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) Madde 6 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) Madde 7 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) Madde 8 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) Madde 9 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) Madde 10 –(Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.) —————————— (1) Bu Kanunun, 24/6/1995 tarih ve 552 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümlerinin, yaş sebze ve meyveler konusuna münhasıran uygulanmayacağı anılan Kararname ile hükme bağlanmıştır.

Ek Madde 1 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Ek Madde 2 – (Ek: 5/12/1960 – 151/1 md.; Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

Madde 11 – 16 Nisan 1340 tarih ve 486 numaralı kanunun birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerinden gayrı ahkamiyle 17 Kanunusani 1927 tarih ve 959 numaralı kanun hükmü mülgadır.

Madde 12 – Bu kanun 1 Eylül 1930 tarihinden muteberdir.

Madde 13 – Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye ve Dahiliye Vekilleri memurdur.

486 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE


Yürürlükten Kaldırılan Hüküm

Yürürlükten Tarihi

Kaldıran Sayısı

Mevzuatın Maddesi

16/4/1924 tarih ve 486 sayılı kanunun 5,6,7 ve 8 inci maddeleri

15/5/1930

1608

11

5/7/1934 tarih ve 2575 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi

5/12/1960

151

2

5/12/1960 tarih ve 151 sayılı Kanunun ek 2 nci madde- sinin ikinci fıkrası

21/11/1972

1629

1


486 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Kanun No

Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler

Yürürlüğe giriş tarihi

1608

-

01.09.1930

2575

-

15.07.1934

3764

-

10.01.1940

151

-

12.12.1960

1629

-

29.11.1972


Değiştiren Kanun No

486 sayılı Kanunun değişen maddeleri

Yürürlüğe Giriş Tarihi

5728

1 ila 10, Ek Madde 1 ve 2

8/2/2008


2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page