top of page
  • Yazarın fotoğrafıKEMAL ÖZDEMİR

1086 SAYILI KANUN - HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (1)

Güncelleme tarihi: 15 Eki 2023

(*) BU KANUN 12/1/2011 TARİHLİ VE 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNUNUN 450 NCİ MADDESİYLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ OLMAKLA BİRLİKTE AYNI KANUNUN GEÇİCİ 3 ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE:

(1) Bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmî Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. (2) Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

(3) Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu

Kanun Numarası: 1086

Kabul Tarihi: 18/6/1927

Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih : 2, 3, 4/7/1927 Sayı : 622, 623, 624

Yayımlandığı Düstur: Tertip : 3 Cilt : 8 Sayfa : 760

BİRİNCİ BAP

Umumi hükümler

BİRİNCİ FASIL

Vazife ve Salahiyet

BİRİNCİ KISIM Vazife

Madde 1 – (Değişik: 26/2/1985 - 3156/1 md.) Mahkemelerin görevi kanunla belirlenir. Görev, dava olunan şeyin değerine göre belirtilmiş ise, görevli mahkemenin tespitinde, davanın açıldığı gündeki değer esas tutulmak üzere, aşağıdaki maddeler hükümleri uygulanır. Faiz, icra tazminatı ve giderler görevin tespitinde hesaba katılmaz.

Madde 2 – Müddeabih para ise mahkemenin vazifesini tayinde miktarı esas ittihaz olunur. Müddeabih başka bir şey olup da iki taraf kıymetinde uzlaşmazlarsa kıymeti davanın ikame edildiği mahkeme tarafından takdir ve tayin olunur. Haciz ve iflas muamelatından dolayı ikame edilecek istihkak davaları hakkındaki ahkam mahfuzdur.

Madde 3 – Müddeabih, birden ziyade ise miktar ve kıymetlerinin mecmuu esas ittihaz olunur. Müddeabih bir tarafın birini ifa veya istifada muhayyer olduğu iki veya daha ziyade şeylerden biri ise bunlardan hangisinin kıymeti ziyade ise yalnız o nazarı dikkate alınır. Hakkı hiyar muayyen para ile diğer şeye taallük ettiği halde mahkemenin vazifesini tayinde yalnız para esas ittihaz olunur.

Madde 4 – Alacağın bir kısmı dava olundukta, eğer son kısım ise, mahkemenin vazifesini tayinde müddeabihin kıymetine bakılır. Son kısım olmadığı ve alacağın tamamı da münazaalı olduğu takdirde alacağın tamamı nazarı itibare alınır. Alacağın tamamı münazaalı değilse dava olunan kısma bakılır. ------------------------------------------------

(1) Bu Kanunun 427 ilâ 454 üncü maddelerinin 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümleri Kanunun sonundaki İşlenemeyen Hükümler bölümünde muhafaza edilmiştir.

Madde 5 – Mütekabil davanın miktar veya kıymeti asıl davanın miktar veya kıymetinden çok ise mütekabil davanın kıymeti esastır.

Madde 6 – Bir mülkün diğer bir mülke karşı irtifak hakkı dava olunduğu takdirde işbu hakkın mütaallik olduğu iddia olunan mülke temin ettiği ziyadei kıymetle diğer mülke iras ettiği noksan kıymetten hangisi çok ise vazife onunla taayyün eder.

Madde 7 – (Değişik: 16/7/1981 - 2494/1 md.)

Diğer bir mahkeme yahut idari makam veya yargı merciinin görevine giren bir dava veya iş kendisine arz olunan mahkeme, duruşma yapmadan görevsizlik kararı verebileceği gibi davanın her safhasında kendiliğinden görevli olmadığına da karar verir.


1086 SAYILI KANUN Tamamı İçin Tıklayınız

5.3.1086
.pdf
PDF dosyasını indir • 1.32MB


3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page